Judo techniques

Home

Nage waza

Katame waza

Atemi waza

The gokyo

Randori no kata

Kime no kata

Kodokan goshin jutsu

Ju no kata

Itsutsu no kata

Koshiki no kata

Seiryoku zenyo kokumin taiiku no kata

Koshiki no Kata

Also known as the Kito-ryu no kata, these techniques were inherited from the jujutsu school of Kito, and was their forms of throwing. They were preserved, revised, and incorporated into Kodokan Judo because of the principles they contain. They are split into two groups: omote (front) and Ura (back).

Koshiki no kata

Omote

Tai
Yume no uchi
Ryokuhi
Mizu guruma
Mizunagare
Hikiotoshi
Ko daore
Uchikudaki
Tani otoshi
Kuruma daoshi
Shikoro dori
Shikoro gaeshi
Yudachi
Taki otoshi

Ura

Mi kudaki
Kuruma gaeshi
Mizu iri
Ryusetsu
Sakaotoshi
Yukiore
Iwa nami