Judo techniques

Home

Nage waza

Katame waza

Atemi waza

The gokyo

Randori no kata

Kime no kata

Kodokan goshin jutsu

Ju no kata

Itsutsu no kata

Koshiki no kata

Seiryoku zenyo kokumin taiiku no kata

Classification of throwing techniques

The different methods of throwing an opponent are divided into two broad categories; tachi waza (standing techniques) and sutemi waza (sacrifice techniches).

Tachi waza are further classified as te waza (hand techniques), koshi waza (hip techniques), and ashi waza (foot techniques), while sutemi waza are either ma sutemi waza (supine sacrifice techniques) or yoko sutemi waza (side sacrifice techniques).

The techniques below include all the techniques of the Gokyo, as well as shimmeisho no waza, which are additional techniques which have been recognised since 1920.

Nage waza

Tachi waza

Te waza

Seoi nage, Tai otoshi, Kata guruma, Sukui nage, Uki otoshi, Sumi otoshi, Obi otoshi,Seoi otoshi, Yama arashi, Morote gari, Kuchiki taoshi, Kibisu gaeshi, Uchimata sukashi, Kouchi gaeshi, Ippon seoi nage

Koshi waza

Uki goshi, Ogoshi, Koshiguruma, Tsurikomigoshi, Haraigoshi, Tsurigoshi, Hanegoshi, Utsurigoshi, Ushirogoshi, Daki age, Sode tsurikomigoshi

Ashi waza

deashi harai, hiza guruma, sasae tsurikomi ashi, osoto gari, ouchi gari,Kosoto gari, Okuri ashi harai, Uchimata, Kosoto gake, Ashi guruma, Harai tsurikomi ashi, O guruma, Osoto guruma, Osoto otoshi, Tsubame gaeshi, Ouchi gaeshi, Hane goshi gaeshi, Harai goshi gaeshi, Uchimata gaeshi

Sutemi waza

Ma sutemi waza

Tomoe nage, Sumi gaeshi, Uranage, Hikkomi gaeshi, Tawara gaeshi

Yoko sutemi waza

Yoko otoshi, Tani otoshi, Hane makkikomi, Soto makkikomi, Uki waza, Yoko wakare, Yoko guruma, Yoko gake, Daki wakare, Uchimakikomi, Kani basami, Osotomakikomi, Uchimata makikomi, Harai makikomi, Kawazu gake (forbidden)